MENU

Edukacja

Klauzula informacja dla rodziców dzieci biorących udział w warsztatach edukacyjnych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sztuki (art. 6 ust. 1 lit. e), oraz w przypadku rejstracji i publikacji wizerunku dziecka, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), w celu promocji i informacji o działalności Miejskiego Ośrodka Sztuki.
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, na podstawie umów powierzenia, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją ww. celów.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych działającym w Miejskim Ośrodku Sztuki pod adresem mailowym iod@mosart.pl
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.