MENU

Edukacja

Filmowa lekcja

Kreatywna praca z filmem to okazja do ciekawej lekcji poza szkołą, która wzbogaca edukację oraz proces wychowawczy uczestników,
a dorosłych wprowadza w wybrane zagadnienia z zakresu kinematografii. Zajęcia są pomocne w realizacji podstawy programowej z wielu przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii i społeczeństwa, języków obcych, plastyki, muzyki, wychowania do życia w rodzinie, religii czy etyki. Najmłodsi mają okazję odkryć tajemnice ruchomych obrazów, poznać podstawowe, uniwersalne wartości i postawy oraz rozbudzić wrażliwość na świat. Starsi, dzięki filmowym bohaterom, podejmą dyskusję na ważne tematy, a także dostrzegą różnorodne konteksty. Spotkania to możliwość podjęcia ciekawej dyskusji oraz inspiracja do pracy warsztatowej.

Tematyka i charakter zajęć są ustalane zgodnie z oczekiwaniem pedagogów oraz potrzebami osób biorących udział, a także dostosowane do ich wieku. Mogą się z warsztatu, projekcji filmowej z wprowadzeniem lub filmu + warsztatu.

Przykładowe zagadnienia:

dla najmłodszych:

- początki kina,
- podstawowe terminy filmowe,
- filmu = obraz, dźwięk i ruch (ćwiczenia praktyczne),
- świat wykreowany, czyli rodzaje animacji,
- przygoda z filmem, czyli jak oglądać,
- czego mogę się nauczyć od filmowego bohatera?
- jak rozmawiać o emocjach i uczuciach?

dla młodzieży:
- podstawy analizy filmu, nauka dyskusji,
- adaptacja filmowa,
- film jako tekst kultury, film a inne sztuki,
- wybrane prądy filmowe,
- wychowanie poprze film (przemoc w szkole, sekty, wkraczanie w dorosłość, trudne wybory, współczesne problemy młodzieży, tolerancja, przynależność do grup społecznych, inność, podążanie za pasją, itp.),
- historia w filmie (wybrane zagadnienia),
- motywy filmowe (np. podróż, totalitaryzm, rodzina).

edukacja globalna - w oparciu o wybrane tytuły filmowe dzieci i młodzież poznają tematy związane z rozwojem współczesnego świata, przyczynami
oraz konsekwencjami zjawisk, wpływem jednostki na globalne procesy
i odwrotnie. Rozmawiają o ekologii, mechanizmach społecznych, przełamywaniu stereotypów, uprzedzeniach, a przy okazji kształtują krytyczne myślenie i zmianę postaw.

spotkania dla nauczycieli i pedagogów – Filmowa lekcja to także warsztaty podczas, których nie zabraknie wskazówek jak na co dzień wzbogacić lekcje z różnych przedmiotów, w tym wychowawcze, wykorzystując wybrane tytuły czy zagadnienia związane ze sztuką filmową.

Spotkania skierowane są do grup zorganizowanych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnictwo w nich może być jednorazowe lub cykliczne.
Terminy, ilość spotkań oraz zakres materiału jest ustalany z osobą zgłaszającą.
Koszt udziału uzależniony jest od tytułu filmu oraz rodzaju warsztatu (od 5 zł do 15 zł od osoby).

 


Filmowa lekcja grafika promująca

wróć