MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach?

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Otwarcie 10.09.2021, godz. 18:00

O godzinie 21:00 zapraszamy do klubu Sejf na afterparty zorganizowane we współpracy z SEJF & DYM i V GORZOWSKI SPLIN FESTIWAL / 10-11.09.2021. Koncerty zagrają Niepokoje Gościnne, Robert Piotrowicz oraz Rashad Becker.


Artyści i artystki: Agata Bogacka, Vlassis Caniaris, Dalton Gata, Petrit Halilaj, Lubaina Himid, Wojciech Kucharczyk, Tala Madani, Iwona Mysera, Henrik Olesen, Agnieszka Polska i Witek Orski, Slavs & Tatars, Mikołaj Sobczak, Jerzy Jurry Zieliński

Kino MSN: Jananne Al-Ani, Omer Fast, Jill Godmilow, Sharon Hayes, Shana Moulton

Sztuka współczesna potrafi postawić pytania o najważniejsze problemy współczesności: kryzys klimatyczny, społeczne podziały i nierówności, migracje, chaos informacyjny. Jakie scenariusze przyszłości może kreować? W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest miejsce na wspólne i indywidualne przeżycia, rozmowę. Przestrzeń do takiego spotkania i dialogu budowana jest poprzez zainicjowaną w 2009 roku kolekcję, która gromadzi prace artystek i artystów współczesnych, powstałe przede wszystkim po 1989 roku. Jej celem jest opisanie poprzez dzieła sztuki historii polskiej transformacji w szerokiej, globalnej perspektywie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nie ma stałej siedziby, jest w trakcie budowy i sytuację tę wykorzystuje do pokazywania kolekcji w różnych miejscach. Wystawa w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie to również okazja do premierowej prezentacji nowych zakupów, które trafiły w ostatnich latach do kolekcji Muzeum, m.in. dzieł Lubainy Himid, Wojciecha Kucharczyka, Henrika Olesena, Daltona Gaty czy Jerzego Jurry’ego Zielińskiego.

Wystawa zatytułowana "Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach?" czerpie swój tytuł od pracy urodzonego w Kosowie artysty Petrita Halilaja, jednego z kluczowych twórców młodszego pokolenia z Europy Środkowej. Prezentowany na wystawie kostium gigantycznej ćmy stanowi metaforę schronienia, skrywania się pod osłoną nocy, co jest odniesieniem do przeżyć wojennych artysty. Jest to także nawiązanie do potrzeby metamorfozy i transformacji, do nadziei, która wydaje się być szczególnie migotliwa w czasach pozbawionych gwarancji zatarcia podziałów politycznych i nikłych perspektyw naprawy planety trawionej przez nierówności, konflikty zbrojne i destrukcję biosfery.

Drugą oś wystawy wyznaczają dzieła umieszczone na przeciwległych ścianach pawilonu MOS: “Helsinki” Jerzego Zielińskiego - seria 22 realistycznych portretów polityków uczestniczących w konferencji na temat bezpieczeństwa i współpracy w Europie, która miała miejsce w stolicy neutralnej Finlandii w 1975 roku - oraz praca “Hysterical Men” Henrika Olesena, będąca refleksją na temat władzy i hierarchii seksualnej. Obie prace, podobnie jak akwarele Mikołaja Sobczaka, obraz Lubainy Himid czy wideo Agnieszki Polskiej i Witka Orskiego, krytycznie odnoszą się do świata związanego z wielką polityką, gestami władzy i wiarą w postęp. Prowokują pytania o pisanie historii, o to, kogo na jej kartach widzimy, a kto z pamięci zbiorowej zostaje wyparty.

Niejednoznacznej odpowiedzi udzielają artyści i artystki, którzy i które wyznaczają nowe ścieżki w celu wyobrażenia sobie alternatywnej wspólnoty opartej na atlasie uczuć, symboli i rytuałów. To co intymne, zanurzone w poezji i metaforze, w istocie staje się formą praktyki artystycznej i narzędziem uprawiania polityki w kontrze do języka wojny, populizmu i podziałów społecznych.          
        

Kuratorka
Natalia Sielewicz

Produkcja
Aleksandra Nasiorowska, Szymon Żydek

Teksty
Natalia Sielewicz

Komunikacja
Józefina Bartyzel, Anna Szałas, Aleksandra Urbańska, Iga Winczakiewicz

Konserwacja
Joanna Dziewanowska-Stefańczyk

Realizacja wystawy
Jakub Antosz, Szymon Ignatowicz, Paweł Sobczak, Marcin Szubiak

Wystawa czynna do 31.10.2021


ENG

Do you realise there is a rainbow even if it’s night!?
The collection of the Museum of Modern Art in Warsaw at MOS in Gorzów Wielkopolski

Contemporary art can pose questions about the most pressing problems of modern life: the climate crisis, social division and inequality, migration, information chaos. What scenarios of the future can it create? At the Museum of Modern Art in Warsaw (MSN) there is a place for shared and individual experiences and dialogue. One space for such encounters and dialogue is via the collection, launched in 2009, bringing together works of contemporary artists, primarily created after 1989. The aim of the collection is to capture the story of the Polish transformation through artworks, in a broad, global perspective. The museum does not yet have a permanent home, which is in the course of construction. The museum is exploiting this situation to show the collection in various sites. The exhibition at the City Art Centre (MOS) in Gorzów is also an opportunity for the premiere showing of new acquisitions that have joined the museum’s collection in recent years, including works by such artists as Lubaina Himid, Wojciech Kucharczyk, Henrik Olesen, Dalton Gata and Jerzy “Jurry” Zieliński.
The title of the show, "Do you realise there is a rainbow even if it’s night!?" is drawn from a work by the Kosovo-born artist Petrit Halilaj, one of the key figures in the younger generation of artists from Central & Eastern Europe. The costume of a gigantic moth presented in the show is a metaphor for shelter, hiding under cover of night, which in turn alludes to the artist’s wartime experiences. It also evokes the need for metamorphosis and transformation, for hope, which seems particularly fragile at a time when political divisions seem impossible to overcome and there are vanishing prospects for repairing a planet wrecked by inequality, armed conflicts, and destruction of the biosphere.
The second axis of the exhibition is demarcated by the works shown on the opposing walls of the MOS pavilion: "Helsinki", by Jerzy Zieliński, a series of 22 realistic portraits of politicians participating in the Conference on Security and Cooperation in Europe in the capital of neutral Finland in 1975; and "Hysterical Men", by Henrik Olesen, a reflection on power and sexual hierarchy. Both works, much like the watercolors by Mikołaj Sobczak, the painting by Lubaina Himid, and the video by Agnieszka Polska and Witek Orski, critically address the world associated with grand politics, gestures of power, and faith in progress. They provoke questions about the writing of history, who we see in its pages, and who is expunged from collective memory.
An ambiguous response is provided by artists who blaze new trails toward an imagination of an alternative community grounded in an atlas of emotions, symbols and rituals. What is intimate, steeped in poetry and metaphor, essentially becomes a form of artistic practice and an instrument for pursuing a politics counter to the language of war, populism, and social division.      

Curator: Natalia Sielewicz
Artists: Agata Bogacka, Vlassis Caniaris, Dalton Gata, Petrit Halilaj, Lubaina Himid, Wojciech Kucharczyk, Tala Madani, Iwona Mysera, Henrik Olesen, Agnieszka Polska & Witek Orski, Slavs & Tatars, Mikołaj Sobczak, Jerzy “Jurry” Zieliński
MSN cinema: Jananne Al-Ani, Omer Fast, Jill Godmilow, Sharon Hayes, Shana Moulton

 / Curator
Natalia Sielewicz


Project management
Aleksandra Nasiorowska, Szymon Żydek

Text
Natalia Sielewicz

Communication
Józefina Bartyzel, Anna Szałas, Aleksandra Urbańska, Iga Winczakiewicz

Conservation and restoration
Joanna Dziewanowska-Stefańczyk

 Execution
Jakub Antosz, Szymon Ignatowicz, Paweł Sobczak, Marcin Szubiak


Na plakacie: Vlassis Caniaris, Dziecko, 1980, rzeźba. Fot. Ron Kamrau, Zurych, dzięki uprzejmości Galerie Peter Kilchmann, Zurych.
Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2018”.


Na plakacie: Vlassis Caniaris, Dziecko, 1980,

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach? - widok wystawy, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

wróć