MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy / You Shall Have Yourselves a Monument, Yet It Will Never Sing

Otwarcie 18.06.2021, godz. 18:00

Artyści i artystki:
Yuriy Biley
Dominika Olszowy
Katarzyna Przezwańska
Zbigniew Rogalski
Roman Stańczak

kuratorka:
Marta Czyż
współpraca:
Łukasz Gorczyca
grafika: Jan Bersz


Pomniki były dla Władysława Hasiora jednym z ważniejszych i najbliższych mu tematów. Poświęcał im dużo miejsca w Notatnikach Fotograficznych i tekstach. Pomnik był dla niego formą niosącą konkretną treść, figurą retoryczną w przestrzeni publicznej, a także rodzajem utopijnej i eksperymentalnej formy.
Wystawa skupia się na zagadnieniach pomnika podejmowanych w sztuce, fotografiach i tekstach Hasiora. Prace nie są bezpośrednią odpowiedzią na realizacje artysty, bazują raczej na fragmentach pamięci, konstrukcji, zainteresowaniu materiałem. Są antytezą idei jaką była dla artysty figura monumentu. Zaproszeni artyści i artystki odnoszą się do niej w bardzo różny sposób. Ich inspiracje Hasiorem są nieoczywiste i niejednokierunkowe. Wybrani artyści i artystki stworzyli prace, które mogą być dzisiejszym wyzwaniem wobec figury, konstrukcji i języka reprezentowanego przez współczesne pomniki. Wystawa jest kontynuacją myślenia o pomniku jako przekaźniku historycznych treści, figury znaku lub totemu w przestrzeni publicznej. Dla artystów jest przede wszystkim polem eksperymentu.
„Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy” to zdanie artysty, które wypowiedział po realizacji pomnika na przełęczy Snozka, pięćdziesiąt kilometrów od Zakopanego. Jego monumentalna konstrukcja miała grać przy podmuchach wiatru. Wieloletnie próby wydobycia dźwięku z „Organów” nigdy się nie powiodły.

Wystawa jest realizowana we współpracy z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, które jest dysponentem spuścizny artysty i opiekunem jego autorskiej galerii. W ramach współpracy i przy okazji wystawy „Autoportret z chandrą”, która będzie miała otwarcie 14 lipca 2021 roku w Muzeum Tatrzańskim, zostanie wydany wspólny katalog.

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Wystawa czynna do 29.08.2021


Artists:
Yuriy Biley
Dominika Olszowy
Katarzyna Przezwanska
Zbigniew Rogalski
Roman Stanczak

Curator:
Marta Czyz

Cooperation:
Lukasz Gorczyca

Graphic art:
Jan Bersz

To Wladyslaw Hasior, monuments were one of the most important and closest subject. He would give them a lot of credit in his Photo Notes and texts. He viewed monuments as forms with a specific content, rhetorical figures in the public space, being at the same time a kind of utopian and experimental form.

The exhibition is focused on monument-related issues taken up in the art, photos and texts of Hasior. The works are not any direct response to artist’s realisations, being based rather on fragments of memory, structure and interest in the topic. They are the synthesis of an idea that a figure of a monument was to the artist. The artists invited refer to it in various manner. Their inspiration by Hasior is neither obvious nor one-sided. The artists selected created works that can be a contemporary challenge in relation to the figure, structure and language represented by contemporary monuments. The exhibition is a continuation of thinking about a monument as a medium conveying historical content, the sign figure or a totem in the public space. For artists, this is first of all an area for experiments.

“You shall have yourselves a monument, yet it will never sing,” is a sentence that the artist produced having created a monument in the Snozka pass, fifty kilometres from Zakopane. Gusts of wind were supposed to make its monumental structure play. Any attempts of producing any sound by the “Organs” continuously failed over the course of many years.

Funded from resources of the Fund for the Promotion of Culture at the Ministry of Culture, National Heritage and Sport

The exhibition is held in cooperation with the Tatra Museum in Zakopane which is the administrator of the artist’s legacy and of his personal gallery. As a part of the cooperation and on the occasion of the „Autoportret z chandra” (“Self-portrait with Melancholy”) exhibition that shall be opened on July 14th, 2021 at the Tatra Museum, joint catalogue shall be issued.


Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy - plakat wystawy. Zdjęcie dzięki uprzejmości Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

Yuriy Biley, Wartość tych słów zależy również od Ciebie, instalacja, 2021, fot. Szymon Rogiński

Roman Stańczak, 7,6,5,4,3,2,1, rzeźba, 2021, fot. Szymon Rogiński

Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy, fot. Szymon Rogiński

Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy, fot. Szymon Rogiński

Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy, fot. Szymon Rogiński

Dominika Olszowy, Autoportret z ziemi, rzeźba, 2021, fot. Szymon Rogiński

Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy, fot. Szymon Rogiński

Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy, fot. Szymon Rogiński

Zbigniew Rogalski, Muzyka dla organów, video, 28’25”, 2021 muzyka: Dominik Strycharski, zdjęcia: Jan Wierzejski, fot. Szymon Rogiński

Katarzyna Przezwańska, Wojowniczki, 11 obiektów, 2021, fot. Szymon Rogiński

Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy, fot. Szymon Rogiński

Będziecie mieli pomnik, ale nie zaśpiewa on nigdy, fot. Szymon Rogiński

wróć